Huishoudelijk reglement

Datum laatste aanpassing: 18/08/2021

Voorwoord

Damesbasketbal Femina Habac St-Truiden vzw is een sportvereniging met als eerste doel om kinderen, jongeren en volwassenen te leren en te laten basketten. Hierbij telt niet alleen het louter sportieve succes, maar ook waarden als respect voor elkaar, verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en een gezonde ploeggeest. Alle ploegen, leden, ouders en supporters moeten dan ook de waarden van de club betreffende respect, verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en gezonde ploeggeest eerbiedigen en uitstralen.

Via duidelijke informatie en klare afspraken willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen lukken. Een huishoudelijk reglement met duidelijke afspraken is een niet te missen instrument om dit harmonieus samenleven zonder misverstanden mogelijk te maken. De bestuursleden, de trainers en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels door iedereen gelezen en nageleefd worden.

Wij zijn u dankbaar voor alle suggesties die ons huishoudelijk reglement zouden kunnen verbeteren.

Algemeen gedrag

Het bestuur, alle speelsters, ouders, supporters en trainers dienen elkaar met wederzijds respect te benaderen. Het taalgebruik zowel op als naast het veld dient dan ook te getuigen van goede smaak, wellevendheid en respect. Niemand hoeft beledigd te worden.

Basketbal is een teamsport; dit betekent dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. Daarom wordt er steeds een positieve instelling geëist. Elkaar aanmoedigen, zelf hard werken en trainen, niet zeuren op of naast het terrein, zorgt ervoor dat er geen tijd is om de fouten van anderen te zien.

Volgende gedragingen zullen we niet tolereren en worden met een sanctie beboet: openlijk kritiek uiten op medespeelsters, openlijke agressie naar ouders en medespeelsters, openlijk obscene gebaren maken, ongeoorloofde reacties of protest tegenover een scheidsrechter, trainers, afgevaardigden, speelsters, supporters en bestuur.

Het is in eerste instantie de trainer die dient te reageren. In een volgend stadium zal het bestuur ingrijpen door een oproeping met vermaning, een voorwaardelijke schorsing, een effectieve schorsing om te eindigen met een definitieve schorsing. Iedereen die in een wedstrijd een uitsluiting krijgt, zal de hieraan verbonden kosten terugbetalen aan de club.

Femina Habac waardeert ten volle een sportieve en correcte houding ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechters en supporters. Daarom willen wij er de nadruk op leggen dat alle boetes die worden uitgesproken ten laste van onze club, steeds verhaald zullen worden op diegene die deze boete heeft veroorzaakt (speelster, lid, ouder of supporter). Nalaten van betalen van deze boete door speelster, lid, ouder of supporter zal leiden tot sancties vanuit de club: verbod op deelname aan trainingen en (officiële) wedstrijden (voor speelsters), geen toegang tot sporthal tijdens trainingen en (officiële) wedstrijden (voor leden, ouders, of supporters), …
Speelsters vanaf 12 jaar dienen verplicht voor de wedstrijd hun identiteitskaart voor te leggen. Bij het niet kunnen voorleggen van de identiteitskaart bij wedstrijden, zal de speelster onmiddellijk aan de club een opgelegde boete van 5 euro betalen aan de coach, die dat bedrag overmaakt aan de penningmeester.

Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen zijn voor speelsters verboden tijdens alle activiteiten van de club. Alcoholverbruik en roken is eveneens verboden voor speelsters onder de 16 jaar. Roken is sowieso voor iedereen verboden in de ganse sporthal.

Trainingen, wedstrijden en materiaal

Speelsters dienen minstens 5 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig te zijn, maar komen niet op het veld zolang de vorige ploeg nog training heeft.

Bij wedstrijden zijn de speelsters aanwezig op het door de trainer vooropgestelde uur. Elke speelster zal vooraf de trainer verwittigen indien zij niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training.

Alle speelsters dienen hun identiteitskaart (of Kids-ID) elektronisch te laten inlezen bij aanvang van het lidmaatschap, of indien de identiteitskaart (of Kids-ID) vervangen werd door een nieuw exemplaar. Speelsters vanaf 12 jaar waarvoor de identiteitskaart nog niet werd ingelezen dienen verplicht voor de wedstrijd hun identiteitskaart voor te leggen. Bij het niet kunnen voorleggen van de identiteitskaart bij wedstrijden, zal de speelster onmiddellijk aan de club een opgelegde boete van 5 euro betalen aan de coach, die dat bedrag overmaakt aan de penningmeester. 

Na de trainingen en de wedstrijden wordt het veld proper achtergelaten: alle afval wordt opgeruimd en in de vuilnisbakken gegooid. Alle speelsters helpen bij het opbouwen of het opruimen van al het materiaal (ballen, banken, stoelen, tafels, …).

Het materiaal van de club, de bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en accommodatie worden met zorg behandeld. Eventuele moedwillige schade wordt door de vernieler betaald. De ballen worden na elke training en wedstrijd geteld en terug in het ballenrek gelegd.

De speelsters zorgen ervoor dat ze geen waardevolle zaken (horloges, geldbeugels, juwelen, telefoons, …) in de kleedkamer laten liggen. De club kan niet verantwoordelijk worden geacht bij beschadiging, diefstal of verlies.

In de loop van het seizoen kan de sportieve cel, in samenspraak met de trainer en de ouders, een speelster herindelen in een andere ploeg naargelang haar inzet & capaciteiten.

Indien een speelster geselecteerd wordt om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, is dit steeds een beslissing van de trainer en de sportieve coördinator. Dit gebeurt omwille van de kwantiteit in een ploeg of omwille van de kwaliteit van de speelster zelf. Ouders zijn steeds betrokken partij.
Indien een speelster geselecteerd wordt om in verschillende leeftijdscategorieën te trainen of te spelen is dit steeds in overleg tussen de betrokken trainers en in samenspraak met de ouders.
Deze speelster traint en speelt in haar prioritaire ploeg, in de tweede ploeg traint en speelt deze speelster op vraag van de trainer.

Nog enkele algemene richtlijnen

Zorg voor aangepaste kledij (short & T-shirt) en vooral degelijk schoeisel. Draag best hoge basketbalschoenen die ook uw enkels beschermen en voorzie liefst een paar dat je enkel en alleen gebruikt voor de uitoefening van uw geliefde sport.

Speelsters met lange haren maken een staart of dragen een haarband. GSM’s staan af of blijven in de sporttas. Halskettingen, ringen of oorbellen zijn niet toegelaten op het basketbalterrein.

Na de wedstrijd geef je zowel de tegenstanders, de tafelverantwoordelijken als de scheidsrechters een hand. Na het laatste signaal is de wedstrijd immers gespeeld. Ongeacht de uitslag. Wij willen sportieve winnaars.

Douchen na afloop van training of wedstrijd is sterk aangeraden. Dit is niet enkel goed voor de hygiëne, maar komt ook de ploegsfeer ten goede. Douches en kleedkamers dienen proper achtergelaten te worden: dit zijn geen speel- of stortplaatsen. Hou hier zeker ook rekening bij op verplaatsing.  Hiervoor geldt de volgende eenvoudige regel: “Wat thuis niet kan, kan ook niet in de kleedkamer”. Na elk gebruik laten we de kleedkamer achter in dezelfde toestand als we ze gekregen hebben.

Ouders

De goede werking van een ploeg staat of valt door de medewerking van de ouders. Zonder de hulp van de ouders lukt het niet. Elke ploeg heeft dus nood aan een ploegafgevaardigde, een vrijwillige gemotiveerde ouder die de coach bijstaat in de contacten naar de andere ouders, de speelsters en naar het bestuur toe.  Deze ploegafgevaardigde heeft als belangrijke taak ook de bemanning van de wedstrijdtafel, al of niet via een beurtrolsysteem met de andere ouders. Zonder tafelafgevaardigde kan de wedstrijd immers niet doorgaan. Het vervullen van de functie van tafelafgevaardigde is de verantwoordelijkheid van de ouders van elke ploeg.

De club rekent ook op de medewerking van de ouders betreffende het wassen van de wedstrijdkledij. Via een beurtrol systeem verwachten we 2 à 3 tal keer per jaar uw bereidwilligheid om deze kledij op 30° graden te wassen, opgelet deze kledij mag NIET in de droogkast worden gestopt.

Ook bij de wedstrijden op verplaatsing vragen we de medewerking van de ouders. Aangezien deze trajecten met de wagen worden afgelegd, vragen wij om u spontaan te melden om af en toe een verplaatsing mee te organiseren, zodoende dat het niet steeds dezelfde ouders zijn waarop we beroep moeten doen. Uiteraard houden we ons aan de verkeersreglementen en beseffen we dat we steeds met jonge mensen in de wagens zitten.

Op regelmatige basis organiseert de club een korte vergadering waar naast de praktische informatie van wedstrijden en activiteiten ook randinformatie, vragen en voorstellen kunnen worden besproken. Graag nodigen we de ouders van onze jeugd hierop uit, zodoende we van een geslaagde wisselwerking kunnen spreken die vooral ten goede komt voor onze jeugd en jeugdwerking. Verder communiceert de club op geregelde tijdstippen via elektronische weg over de werking van de club, evenementen en activiteiten van sponsors. Hierbij houdt de club steeds rekening met de geldende regelgeving omtrent privacy.

Wij verwachten heel wat van de ouders. De basketbalopleiding vraagt immers ook van hen een inspanning, zeker daar de kinderen op school goed horen te presteren. Daarom is de steun van de ouders steeds nodig en welkom. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid. Als het eens wat minder goed gaat, zijn zij de eersten die samen met de trainer en de afgevaardigden de speelster kunnen opvangen.

Motiveren, geruststellen, rust bieden, aanmoedigen; het kan wonderen doen. Gaat het goed, dan hebben ouders wellicht nog een belangrijkere taak. Blijven motiveren, relativeren en op foutjes wijzen, beletten dat de neuzen tegen de wind in gaan hangen. Ouders die hun kinderen een te grote prestatiedruk opleggen, hebben reeds vaak drama’s veroorzaakt. Een jonge basketbalster heeft een warme thuis nodig, met aandacht voor haar dubbele opdracht: school en basketbal.

Ook dit nog: van lidgelden alleen kan een club met een gezonde jeugdwerking niet overleven. In een studie van het BLOSO kwam onlangs aan het licht dat het lidgeld ongeveer de helft van de werkelijke kosten dekt. De Club wil de speelsters en de ouders dan ook bewust maken dat hun inzet nodig is voor de leefbaarheid van de club. Deelname aan verschillende “fundraising activiteiten” zoals sponsorwerving, eetdag of bbq, jaarlijks tornooi, familiedag en vooral de verkoop voor gebruik in de cafetaria (V-bar) dragen bij om het jaarlijks lidgeld zo laag mogelijk te houden.

Ten slotte willen we nogmaals een oproep doen naar alle ouders en speelsters om zich mee in te zetten in de club. Een goede werking heeft nood aan veel helpende handen. Hier denken we niet alleen aan de ploegbegeleiding van onze jongeren of het inspringen als tafelafgevaardigden bij wedstrijden, maar ook aan hulp in de zaal (klaarzetten en opruimen), hulp bij allerlei nevenactiviteiten, ook eventuele voorstellen enz. Hiervoor kan men steeds terecht bij één van de bestuursleden of de coaches. Femina Habac St-Truiden is immers de club van uw kind. Dus niet enkel de club van de initiatiefnemende bestuursleden, maar vooral jullie club!

Klachtenprocedure

Een klacht met betrekking tot de trainingen of wedstrijden (de trainer, de speelsters of ouders van andere speelsters) wordt gemeld aan de afgevaardigde of de trainer van de ploeg. Het is de bedoeling in eerste instantie een probleem binnen de ploeg op te lossen. Indien dit niet lukt, wordt de klacht door de ploegverantwoordelijke en coach gemeld aan de sportieve cel, die deze op de dagorde van de volgende bestuursvergadering brengt. Het bestuur bespreekt en behandelt de klacht en zorgt voor de meest gepaste afhandeling en geeft ook de nodige feedback aan de indiener van de klacht.

Lidgeld en ander administratieve formaliteiten

De club zorgt voor een sportieve en pedagogische begeleiding van alle jeugdige speelsters. Tevens zorgt zij in samenwerking met de bond voor de deelname aan competitiewedstrijden. De club staat in geval van ongevallen tijdens de sportieve activiteiten van de ploeg in voor de ongevallenverzekering van de speelster. Deze activiteiten vereisen een financiële inspanning van de club, waarvoor deze een zekere bijdrage verwacht van de leden van de club.

Elk jaar wordt het lidgeld voor het begin van het nieuwe seizoen door het bestuur vastgelegd. Deelname aan (trainingen en) officiële wedstrijden is enkel mogelijk na betaling van het lidgeld (jaarlijks), indienen van de medische fiche (jaarlijks), kennisname van de privacyverklaring en kennisname en naleving huishoudelijk reglement (éénmalig en geldig gedurende volledige aansluitingsperiode speelster of tot aan wijziging van de privacyverklaring en het huishoudelijk reglement).

Opzeggen van het lidmaatschap bij Femina Habac kan alleen schriftelijk vóór 1 mei bij het secretariaat (secretariaat@feminahabac.be) voor het seizoen dat in augustus van dat jaar begint. Wie nog geen lidgeld voor het komende seizoen betaalde en besluit om te stoppen ná 1 mei, zal gevraagd worden om 25 euro te betalen voor gemaakte onkosten. 

Betaalde lidgelden worden in principe niet terugbetaald: 
– Voor spelers die stoppen tijdens het seizoen worden nooit lidgelden terugbetaald. 
– Voor langdurig gekwetsten wordt maximum de helft van het betaalde lidgeld terugbetaald, mits voorlegging van een doktersattest en een verklaring van de coach dat aantoont dat de speler 4 maanden onafgebroken en volledig “out” was gedurende één seizoen.
– Indien trainingen en/of wedstrijden niet kunnen doorgaan in geval van overmacht worden nooit lidgelden terugbetaald.

Wat te doen in geval van een kwetsuur of een ongeval?

Elke speelster die aangesloten is bij Femina Habac St-Truiden en haar lidgeld (van het betreffende jaar) betaald heeft is uiteraard verzekerd via de verzekering van Basketbal Vlaanderen. Deze collectieve verzekering is afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Ethias en dekt, op enkele uitzonderingen na, de kosten die het ziekenfonds niet terugbetaalt. De voorwaarden van de verzekeringspolis zijn raadpleegbaar op de website van Basketbal Vlaanderen. Aangifteformulieren kunnen bekomen worden bij de coaches, de secretaris of gedownload via de website.

Bij een ongeval of kwetsuur moet de speelster zich onmiddellijk bij een dokter aanbieden en het verzekeringsformulier laten invullen. Daarna bezorgt zij het ingevulde verzekeringsformulier zo spoedig mogelijk aan de coach of rechtstreeks bij secretaris.  Een vlotte afhandeling van het dossier vereist van alle partijen het in acht nemen van deze procedure. Het hervatten van sportactiviteiten, kan enkel mits een akkoord van de behandelende dokter.

Door het aansluiten bij Femina Habac St-Truiden erkent en aanvaardt elk lid (samen met haar ouders/voogden indien het lid minderjarig is) dit huishoudelijk intern reglement en bevestigt zij tevens de gedragscode van de club te eerbiedigen.